Podmínky účasti

1. Úvod

Webová stránka MOBROG - www.mobrog.com/cz („Stránka“) a služby („Služby“) v současnosti vlastní a provozuje SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburk, Německo (dále jen „MOBROG“, „Stránky“ nebo „Služba“).

2. Přijetí podmínek

Členství ve Službách je podmíněno přijetím a dodržováním termínů, podmínek, oznámení a zřeknutí se práv obsažených v tomto dokumentu, a jinde na webu, dále uváděno dohromady jako „Podmínky“ („TAC“).

PODÁNÍM ŽÁDOSTI O ČLENSTVÍ NA WEBU NEBO POMOCÍ NĚKTERÉ Z DOSTUPNÝCH SLUŽEB NA NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO STRÁNKY, VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS BÝT VÁZÁN VŠEMI PODMÍNKAMI TĚCHTO TAC.

okud nesouhlasíte s našimi TAC, které zahrnují začlenění našich zásad ochrany soukromí, musíte okamžitě ukončit váš účet podle pokynů uvedených na stránkách. Tato stránka je k dispozici pro osobní využívání členů podle těchto TAC a pro všechny další změny, a jakákoliv jiná pravidla nebo pokyny na této stránce. MOBROG má právo ukončit Službu kdykoli, a to dva týdny po zaslání upozornění. Tyto Podmínky byste měli pravidelně kontrolovat z důvodu změn, protože si vyhrazujeme právo na jejich změnu kdykoliv z právních důvodů nebo z důvodu základních služebních požadavků. Datum aktuální verze těchto TAC je uvedeno výše.

3. Popis služby

Členský program MOBROG je řízen jako průzkumný panel pro jednotlivce, kteří se dobrovolně registrují na Stránce („Členové“), a dají svůj souhlas, a jednají podle těchto TAC. Členové se mohou účastnit na průzkumech spojených se Službami a řízených MOBROG nebo třetími stranami. Členové nemají právo podílet se na průzkumech nebo získávat pozvánky.

4. Systém odměn MOBROG

Členové mohou být za určitých podmínek odměněni penězi („Odměny“), a to za účast na určitých činnostech jako třeba dokončených průzkumech.

Avšak v jistých případech, pokud již některý průzkum není k dispozici, nebo Člen není z jakéhokoliv důvodu vhodný pro průzkum, může být přeposlán na podobný, ale jinak odměněný průzkum. Člen má právo zdržet se provádění těchto průzkumů.

Člen nebude odměněn, pokud jeho odpovědi v průzkumu obsahují neplatné a/nebo nepravdivé informace. Nepravdivé a/nebo neplatné informace mohou mít za následek zrušení členství.

Členové mohou vyplatit své nahromaděné odměny, jakmile dosáhnou výplatního prahu $6.25. Platby členovi jsou omezeny na jeden převod denně v částce $6.25 (šest dolarů a dvacet pět centů).

Odměny nelze převádět na jiné členy nebo třetí strany.

5. Podmínky členství

Je možné, že provozovatel Stránky se změní a služby MOBROG včetně vašich údajů budou převedeny na nového provozovatele. Tímto výslovně souhlasíte s možnou budoucí změnou provozovatele. MOBROG vás upozorní e-mailem o změně provozovatele před převodem dat a budete mít nárok na námitky proti převodu v souladu s ustanoveními našich zásad ochrany osobních údajů.

Tímto výslovně souhlasíte s přijímáním e-mailových zpráv z MOBROG.

MOBROG si vyhrazuje právo čas od času zasílat e-mailové zprávy, které neobsahují pozvánky k průzkumu, a za které nemůžete být odměněni. Takové zprávy mohou zahrnovat aktualizace systému; administrativní oznámení; speciální požadavky, atd. MOBROG nemá povinnost poskytnout vám konkrétní počet příležitostí k získání odměny nebo vám zasílat zprávy.

Členstvím prohlašujete a zaručujete, že:

 1. Je vám alespoň 18 let;
 2. Můžete použít jedinečnou e-mailovou adresu;
 3. Máte trvalý pobyt na území České republiky;
 4. Veškeré vámi dodané informace jsou úplné, pravdivé a přesné;
 5. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud bude váš účet ukončen pro porušení této smlouvy, jakékoli MOBROG body odměn a stávající nebo nedoručené Odměny propadnou a ztrácíte tak právo podílet se na programu, včetně informací o všech aktuálních nabídkách nebo Odměnách;
 6. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že kromě těchto TAC budou Podmínky pro Odměny zveřejněny samostatně a budou se řídit oficiálními Podmínkami průzkumu jak vám bude oznámeno;
 7. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že MOBROG nenese odpovědnost vůči vám ani žádnému řídícímu orgánu pro daně nebo ztrátu dávek v důsledku vydávání odměn MOBROG;
 8. Na Stránce nesmíte mít více než jeden účet*;
 9. Je nutné informovat MOBROG o každé změně vašich osobních údajů, zejména změny e-mailové adresy, protože odměny budou zasílány přes PayPal na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem profilu účtu;
 10. Bezpečně uchováte vaše uživatelské jméno účtu a detaily hesla a nedovolíte ostatním lidem přístup k vašemu účtu. V případě, že máte podezření na porušení bezpečnosti, okamžitě uvědomte MOBROG; a
 11. Nebudete používat žádné automatizované prostředky, zahrnující skripty, spidery, roboty, crawlery a podobně, v souvislosti s vaší účastí na shromažďování MOBROG bodů nebo jakoukoli jinou činností na stránce.

MOBROG může odmítnout přihlášku každého nového Člena od jakékoliv osoby s nebo bez uvedení důvodu, a to na základě vlastního uvážení. MOBROG si vyhrazuje právo ukončit účet Člena v případě, že Člen poskytuje nepravdivé nebo zavádějící informace o členství, nebo jinak porušuje tyto TAC.

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Odkazované stránky

MOBROG může poskytnout odkazy na webové stránky třetích stran („Odkazované stránky“). Není-li uvedeno jinak na stránkách, odkazované stránky nejsou jakkoliv revidovány, řízeny nebo kontrolovány MOBROG. MOBROG nenese odpovědnost za obsah, dostupnost, reklamy, produkty nebo jiné materiály těchto odkazovaných stránek, nebo jakýchkoliv dalších odkazů v něm obsažených. Není-li uvedeno jinak na Stránce, tyto odkazy neznamenají souhlas MOBROG nebo spojení s Odkazovanými stránkami. Je vaší výhradní odpovědností být v souladu s příslušnými Pravidly a Pokyny, pokud nějaké existují, vztahujícími se na použití Odkazovaných stránek. MOBROG nenese v žádném případě odpovědnost, přímo či nepřímo, za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z nebo vzniklé v souvislosti s vytvořením nebo používáním odkazů na Odkazovaných stránkách, samotných Odkazovaných stránek, nebo informací či materiálů dostupných prostřednictvím těchto Stránek. Své obavy směřujte na správce nebo webmastera daného webu. MOBROG si vyhrazuje výlučné právo na základě vlastního uvážení přidat, změnit, odmítnout nebo odstranit bez předchozího upozornění jakékoliv funkce nebo odkazy na některou z Odkazovaných stránek ze Stránek a/nebo zavádět různé funkce nebo odkazy na různé Členy.

7. Ochrana osobních údajů

Informace shromážděné a používané těmito Stránkami se řídí Ochranou osobních údajů MOBROG.

8. Zřeknutí se záruk

MOBROG se pokouší, aby jeho Služby byly přístupné pro eventuální vysoký počet Členů. Vzhledem k vysoké technické rozmanitosti hardwarovách zařízení, operačních systémů, typů prohlížečů a jiných technických specifikací, MOBROG nemůže zaručit kompatibilitu se všemi existujícími zařízeními, operačními systémy a prohlížeči. Jestliže není na některých zařízeních možné používat MOBROG, nelze to považovat za diskriminaci nebo cílené vyloučení jednotlivce ze služeb MOBROG.

Odpovědnost za dostupnost Služby pro přístup a využití, inzerované produkty a služby, které jsou nabízené, a mají být dodány nebo poskytnuty prostřednictvím Služby a informace poskytnuté o Službě jsou vyloučeny. Zejména v tomto rozsahu MOBROG vylučuje jakoukoliv záruku, že Služba bude bez přerušení nebo bezchybná; že defekty budou opraveny, že Služba nebo server, který je k dispozici, jsou bez virů nebo jiných škodlivých složek, že použití nebo výsledky používání Služby, nebo materiálů jsou k dispozici jako součást Služby, budou správné, přesné, včasné nebo jinak spolehlivé.

9. Omezení odpovědnosti

V rozsahu povoleném zákonem, MOBROG, její mateřské a dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníci ani zaměstnanci nenesou odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, včetně, ale bez omezení, škody za ušlý zisk, dobrou pověst, používání, údaje nebo jiné nehmotné ztráty (i když MOBROG byla upozorněna na možnost vzniku takových škod), s výjimkou všech poškození na životě, těle nebo zdraví, a v případě hrubé nedbalosti nebo v právních záruk nezávislé nedbalosti, vyplývající z:

 • použití nebo nemožnosti využívat službu;
 • použití nebo spoléhání se na jakékoliv informace zveřejněné na stránce;
 • nákladů na pořízení náhradního zboží a služeb vyplývajících z jakéhokoliv zboží, dat, informací nebo služeb zakoupených nebo získaných nebo přijatých zpráv nebo transakcí provedených prostřednictvím či z provozu;
 • neoprávněného přístupu nebo změny vašich převodů nebo údajů;
 • prohlášení nebo jednání jakékoli třetí strany o službách; nebo
 • jakékoliv jiné záležitosti týkající se služby.

SPLENDID RESEARCH GmbH nebo jeho nástupce není povinen vydávat jakékoliv Odměny, které souvisí, nebo vyplývají z nesprávného použití nebo zneužití Stránek nebo jakékoli osobě, která poskytla nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje.

10. Zbavení odpovědnosti

Tímto zbavujete odpovědnosti MOBROG, její mateřské společnosti, dceřiné společnosti, pobočky a zaměstnance, kteří jsou všichni kryti proti všem žalobám, nárokům, soudním sporům, požadavkům, škodám, závazkům, nákladům nebo výdajům, včetně přiměřených právních poplatků, vyplývajících nebo jakýmkoli způsobem spojených s

 • vaším používáním Stránky nebo informace nebo obsah na nich zveřejněný;
 • za vaší účast ve členském programu Stránky, použití svého uživatelského jména a hesla;
 • nebo vaší neschopnost používat Stránky.

11. Vypovězení

Pozastavení členského účtu

Pokud bude vaše e-mailová adresa neplatná nebo nepoužitelná, pozastavíme váš účet po dobu 30 dnů od okamžiku, kdy se dozvíme o problému. Během doby pozastavení budete mít přístup k vašemu účtu, ale nebudete dostávat pozvánky k průzkumu nebo jiné e-mailové zprávy, dokud si znovu neověříme vaši e-mailovou adresu. Pro změnu e-mailové adresy kontaktujte naši podporu s uvedením vaší dřívější a nové e-mailové adresy.

Ukončení členství Uživatelem

Máte právo vypovědět tuto dohodu mezi vámi a MOBROG kdykoli bez upozornění a bez udání důvodu. Ukončení může být jednoduše provedeno zrušením vašeho členského účtu. V takovém případě nemáte žádné právo požadovat jakékoliv vyrovnání nebo obnovu vašeho obsahu vůči MOBROG. Ukončíte-li své členství, propadají tím veškeré nevyplacené nebo nedoručené splatné odměny.

Ukončení Dohody týkající se bezplatných služeb podle MOBROG

MOBROG má právo ukončit jakoukoli dohodu o využívání svých služeb prostřednictvím 30denního upozornění. V takovém případě budete informováni e-mailem.

Ukončení ze závažných důvodů

MOBROG má právo vypovědět smlouvu a členství ze závažných důvodů zůstává nedotčeno. MOBROG se může odvolat na závažné důvody zejména v případě, že nejste v souladu nebo porušíte materiální ustanovení této dohody. V takovém případě má MOBROG právo omezit přístup k nabízeným službám v současnosti i do budoucna. MOBROG v tomto případě smaže váš členský účet, včetně veškerého obsahu, a to v rozsahu stanoveném zákonem.

MOBROG si zejména vyhrazuje právo ukončit vaše členství bez předchozího upozornění v následujících případech, že:

 • byl váš účet pozastaven po dobu delší než 10 měsíců;
 • používáte účet pro zasílání řetězových dopisů nebo masové korespondence;
 • provádíte nezákonný pyramidový nebo strukturální obchod & distribuci;
 • provádíte sexuálně explicitní komunikaci nebo komunikujete obtěžujícím způsobem, který porušuje ochranu dětí a mladistvých a osobní práva;
 • používáte MOBROG k publikování extremistického nebo protiústavního obsahu;
 • se vyhýbáte technickým bezpečnostním opatřením;
 • šíříte viry a/nebo škodlivý software;
 • kopírujete části služby nebo celou službu;
 • sdílíte či rekonstruujete jakýkoliv zdrojový kód pro komerční, zneužívající nebo destruktivní účely;
 • se podílíte na analýze a/nebo automatickém čtení softwaru, adresářů, údajů nebo obsahu MOBROG služeb;
 • vytváříte, sdílíte, zveřejňujete nebo integrujete externí aplikace nebo jiný irelevantní obsah do MOBROG služeb.

Ukončí-li MOBROG vaše členství, propadají tím veškeré nevyplacené nebo nedoručené splatné Odměny. Jakmile je vaše členství ukončeno, budete pro nás nadále nezpůsobilý se kdykoliv v budoucnu znovu přihlásit.

12. Duševní vlastnictví

Všechny stránky a jejich obsah a související průzkumy, včetně, ale bez omezení, textu, grafiky, audio, video, fotografií, průzkumů, log nebo jiných materiálů, jsou duševním vlastnictvím, nebo jsou schváleny pro použití MOBROG a jejích licencí, obchodními partnery a pobočky, včetně všech ochranných známek, servisních známek, autorských práv, patentů a obchodních tajemství v nich obsažených. Bez předchozího písemného souhlasu MOBROG nelze upravovat, kopírovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, publikovat, zobrazovat, nahrávat, publikovat, přenášet a ani žádným způsobem distribuovat obsah dostupný na těchto internetových stránkách.

13. Použitelné právo

Tyto Podmínky se řídí zákony Německa bez uvedení v platnost země ohledně střetu zákonů. Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek považováno za neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení odebráno a zbývající ustanovení budou vymáhána. Nadpisy jsou pouze pro referenční účely a v žádném případě nemohou definovat, vymezovat, vykládat nebo popisovat rozsah této sekce. Naše neschopnost jednat s ohledem na porušení ze strany vás nebo jiných osob neznamená vzdání se svého práva jednat v souvislosti s následným nebo podobným porušením. Tento dokument upravuje kompletní porozumění a dohodu mezi námi v souvislosti s předmětem této smlouvy.

14. Otázky

Pokud máte otázky týkající se těchto Smluvních podmínek, prosím, kontaktujte nás na e-mailu pomocí kontaktního formuláře uvedeného na této webové stránce.

15. Salvátorská klauzule

Pokud bude kterákoli část této smlouvy neplatná z jakéhokoli důvodu, je třeba nahradit ji odpovídajícím textem, který je platný a odpovídá zamýšlenému významu. Zbytek smlouvy zůstává nedotčen a platný.

Image of a cookie with a bite taken out