Noteikumi un nosacījumi

1. Ievads

MOBROG tīmekļa vietne www.mobrog.com/lv ("Vietne") un pakalpojumi ("pakalpojumi"), pašlaik pieder un tos pārvalda SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburga, Vācija (turpmāk tekstā "MOBROG", "vietne" vai "pakalpojumi").

2. Piekrišana Noteikumiem

Dalība pakalpojumos ir atkarīga no tā, vai Jūs pieņemat un ievērojat noteikumus, nosacījumus, paziņojumus un atrunas, kas ietverti šajā dokumentā un citviet mūsu vietnē, turpmāk tekstā kopā "Noteikumi un nosacījumi" ("NUN").

IESNIEDZOT PIETEIKUMU DALĪBAI VIETNĒ VAI IZMANTOJOT KĀDU NO PAKALPOJUMIEM, KAS PIEEJAMI VIETNĒ VAI AR TĀS PALĪDZĪBU, JŪS NORĀDĀT, KA PIEKRĪTAT IEVĒROT VISUS ŠO NUN NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS.

Ja Jūs nepiekrītat mūsu NUN, kas ietver mūsu konfidencialitātes politiku, Jums ir nekavējoties jālikvidē savs konts, ievērojot vietnē sniegtos norādījumus. Šī vietne ir paredzēta izmantošanai dalībniekiem, ievērojot šos NUN un visus to grozījumus, kā arī visus citus šajā vietnē publicētos noteikumus un norādījumus. MOBROG ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu jebkurā laikā, iesniedzot paziņojumu divas nedēļas iepriekš. Jums vajadzētu regulāri pārbaudīt šos Noteikumus un nosacījumus, jo mēs paturam tiesības mainīt tos jebkurā laikā, saistībā ar juridiskiem iemesliem vai būtiskām pakalpojumu prasībām. Pašreizējās NUN versijas datums ir norādīts iepriekš.

3. Pakalpojumu apraksts

MOBROG dalībnieku programma darbojas kā aptauju panelis personām, kas brīvprātīgi reģistrējas vietnē ("dalībnieki") un piekrīt ievērot šos NUN. Dalībnieki var piedalīties piedāvātajās aptaujās saistībā ar pakalpojumiem, ko pārvalda MOBROG vai trešās puses. Dalībniekam nav tiesību piedalīties aptaujās vai saņemt uzaicinājumus.

4. MOBROG atlīdzību sistēma

Dalībniekus var pa e-pastu uzaicināt piedalīties noteiktā aptaujā, norādot iespējamo atalgojumu, ka viņi var saņemt par derīgu (saskaņā ar šiem NUN) aptaujas anketas aizpildīšanu. Uzaicinājuma e-pasta ziņojums var ietvert konkrētu informāciju par iespējamo atlīdzību.

Tomēr dažos gadījumos, ja kāda aptauja vairs nav pieejama vai dalībnieks jebkāda iemesla dēļ nav piemērots dalībai aptaujā, dalībnieku var pārsūtīt uz līdzīgu aptauju ar atšķirīgu atlīdzību. Dalībniekiem ir tiesības nepiedalīties šajās aptaujās.

Dalībnieki nesaņem atlīdzību, ja aptaujas atbildes satur nederīgu un/vai nepatiesu informāciju. Nepatiesas un/vai nederīgas informācijas sniegšanas gadījumā dalībnieka dalība var tikt anulēta.

Dalībnieki var izņemt savus sakrātos atalgojumus, sasniedzot izmaksu slieksni $6.25. Maksājumi biedram ir ierobežoti līdz vienam pārvedienam dienā summas apmērā $6.25 (seši dolāri un divdesmit pieci centi).

Atlīdzību nevar nodot citiem dalībniekiem vai trešajām pusēm.

5. Dalības nosacījumi

Iespējams, ka vietnes operators mainīsies un ka MOBROG pakalpojumi, tostarp Jūsu dati, tiks nodoti jaunajam operatoram. Ar šo Jūs skaidri piekrītat iespējamajai operatora nomaiņai nākotnē. Pirms datu nodošanas, MOBROG jums paziņos pa e-pastu par jebkurām operatora maiņām, un Jums ir tiesības iebilst pret datu nodošanu saskaņā ar mūsu Konfidencialitātes politikas noteikumiem.

Ar šo Jūs nepārprotami piekrītat saņemt MOBROG e-pasta ziņojumus.

MOBROG patur tiesības jebkurā laikā nosūtīt jums e-pasta ziņojumus, kuri nesatur uzaicinājumus piedalīties aptaujās un par kuriem Jūs nesaņemsiet atlīdzību. Šādi ziņojumi var būt sistēmas atjauninājumi, administratīvie paziņojumi, īpaši pieprasījumi utt. MOBROG nav pienākuma sniegt jums kādu konkrētu skaitu atlīdzības nopelnīšanas iespējas vai nosūtīt Jums ziņojumus.

Lai piedalītos programmā, Jūs apliecināt un garantējat, ka:

 1. Jūs esat vismaz 18 gadus vecs;
 2. Jūs izmantojat unikālu e-pasta adresi;
 3. Jūs esat Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs;
 4. visa Jūsu sniegtā informācija ir pilnīga, patiesa un precīza;
 5. Jūs saprotat un piekrītat, ka tad, ja jūsu konts tiek slēgts, jo Jūs esat pārkāpis šo līgumu, Jūs zaudējat uzkrātos MOBROG lojalitātes punktus un pienākošos vai nepārskaitīto atlīdzību, un Jūs zaudējat tiesības piedalīties programmā, ieskaitot visus pašreizējos piedāvājumus vai atlīdzības;
 6. Jūs saprotat un piekrītat, ka, papildus šiem NUN, atlīdzības nosacījumi tiek publicēti atsevišķi, un tos reglamentē Jums paziņotie oficiālie aptaujas noteikumi;
 7. Jūs saprotat un piekrītat, ka MOBROG nav atbildīgs pret Jums vai kādu pārvaldes iestādi par jebkādu nodokļu nomaksu vai ieguvumu zaudējumiem, kas radušies saistībā ar MOBROG atlīdzību izsniegšanu;
 8. Jūs nedrīkstat vietnē uzturēt vairāk par vienu kontu*;
 9. Jums ir jāinformē MOBROG par jebkādām Jūsu personas datu izmaiņām, it īpaši par e-pasta adreses maiņu, jo atlīdzība tiek nosūtīta uz PayPal e-pasta adresi, kas norādīta Jūsu konta profilā;
 10. Jūs nodrošināt savu konta lietotājvārda un paroles slepenību un neļaujat citiem cilvēkiem piekļūt Jūsu kontam. Gadījumā, ja rodas aizdomas par drošības pārkāpumu, Jūs nekavējoties paziņojat par to MOBROG;
 11. Jūs nedrīkstat lietot nekādus automatizētus līdzekļus, ieskaitot skriptus, zirnekļus, robotus, robotprogrammatūru, rāpuļprogrammas utt. saistībā ar savu līdzdalību, vācot MOBROG lojalitātes punktus, vai ar jebkādu citu darbību šajā vietnē.

MOBROG pēc sava ieskata var noraidīt ikviena jauna dalībnieka pieteikumu no jebkuras personas, norādot iemeslu vai nenorādot to. MOBROG patur tiesības slēgt dalībnieka kontu gadījumā, ja dalībnieks sniedz nepatiesu vai maldinošu informāciju vai kā citādi pārkāpj šos NUN.

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Saistītās vietnes

MOBROG var sniegt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm ("Saistītās vietnes"). Ja vietnē nav noteikts citādi, MOBROG nekādā veidā nepārskata, nekontrolē un nepārbauda saistītās vietnes. MOBROG nav atbildīgs par šādu saistīto vietņu un tajās iekļauto papildu saišu saturu, pieejamību, reklāmām, produktiem vai citiem materiāliem. Ja vietnē nav noteikts citādi, šīs saites nenorāda uz MOBROG saistīto vietņu apstiprinājumu vai saistību ar tām. Jūs esat vienīgais atbildīgais par saistīto vietņu lietošanas noteikumu un norādījumu ievērošanu. MOBROG neuzņemas ne tiešu, ne netiešu atbildību ne par kādu zaudējumu vai kaitējumu, kas izriet vai rodas saistībā ar saišu uz saistītajām vietnēm, pašu saistīto vietņu vai informācijas vai materiālu, kas pieejami no šīm vietnēm, izveidošanu vai lietošanu. Jums vajadzētu ziņot par savām bažām šādas vietnes administratoram vai tīmekļa pārzinim. MOBROG patur ekskluzīvas tiesības pēc sava ieskata bez brīdinājuma pievienot, mainīt, atteikties vai likvidēt jebkuru iespēju vai saiti uz kādu no saistītajām vietnēm no savas vietnes un/vai ieviest atšķirīgas iespējas vai saites dažādiem dalībniekiem.

7. Konfidencialitātes politika

Šajā vietnē apkopoto un izmantoto Informāciju reglamentē MOBROG Konfidencialitātes politika.

8. Garantiju atruna

MOBROG cenšas padarīt savus pakalpojumus pieejamus iespējami lielam skaitam dalībnieku. Sakarā ar lielo aparatūras ierīču, operētājsistēmu, pārlūkprogrammu un citu tehnisko specifikāciju tehnisko daudzveidību, MOBROG nevar garantēt saderību ar visām esošajām ierīcēm, operētājsistēmām un pārlūkprogrammām. Fakts, ka dažās ierīcēs MOBROG nav iespējams izmantot ar skaņu, nav uzskatāms par MOBROG veiktu diskriminējošu darbību vai mērķi izslēgt atsevišķu personu no pakalpojumiem.

MOBROG neuzņemas atbildību par pakalpojumu pieejamību piekļuvei un lietošanai, reklamētajiem produktiem un pakalpojumiem, kuru piegāde tik piedāvāta vai kuri tiek piegādāti ar pakalpojumu palīdzību, kā arī par informāciju par pakalpojumiem. Proti, šajā sakarā MOBROG izslēdz jebkādas garantijas, ka pakalpojums tiks sniegts nepārtraukti vai bez kļūdām, ka defekti tiks izlaboti, ka pakalpojumi vai serveris, kas padara tos pieejamus, nesatur vīrusus vai citus kaitīgus komponentus, ka pakalpojumu vai to ietvaros pieejamo materiālu lietošana vai lietošanas rezultāti būs pareizi, precīzi, savlaicīgi vai citādi droši.

9. Atbildības ierobežošana

Tiesību aktos pieļautajā apmērā, MOBROG, tā galvenie uzņēmumi, meitasuzņēmumi, filiāles, amatpersonas un darbinieki nav atbildīgi par nekādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem vai tipiskajiem zaudējumiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar uzskaitīto, kompensāciju par negūto peļņu, nemateriālo vērtību, izmantošanas, datu vai citiem nemateriāliem zaudējumiem (pat ja MOBROG ir informēta par šādu zaudējumu iespējamību), izņemot jebkurus dzīvības zaudēšanas, miesas bojājumu vai veselības kaitējuma gadījumus un rupjas nolaidības vai juridiskajās garantijās paredzētos zaudējumus neatkarīgi no nolaidības, kas izriet no:

 • pakalpojumu izmantošanas vai nespējas izmantot pakalpojumus;
 • jebkuras vietnē publicētās informācijas izmantošanas vai paļaušanās uz šādu informāciju;
 • izmaksām par aizstājējpreču un pakalpojumu iepirkšanu, kas izriet no jebkurām precēm, datiem, informācijas vai pakalpojumiem, kas iegādāti vai iegūti, vai ziņām, kas saņemtas, vai darījumiem, kas noslēgti, izmantojot pakalpojumus vai no pakalpojumiem;
 • nesankcionētas piekļuves Jūsu pārvedumiem vai datiem vai to pārveidošanas;
 • jebkuras trešās puses ziņojumiem vai rīcības sakarā ar pakalpojumiem;
 • jebkura cita jautājuma saistībā ar pakalpojumiem.

SPLENDID RESEARCH GmbH vai tā tiesību pārņēmējam nav pienākums izsniegt jebkādu atlīdzību, kas izriet vai rodas no nepareizas vai ļaunprātīgas vietnes izmantošanas, vai jebkurai personai, kas iesniegusi nepatiesus vai maldinošus personas datus.

10. Atlīdzināšana

Jūs atlīdzināsiet MOBROG, tā galvenajiem uzņēmumiem, meitasuzņēmumiem, filiālēm, amatpersonām un darbiniekiem un nodrošināsiet to tiesisko aizsardzību pret visām prāvām, prasījumiem, tiesvedību, prasībām, zaudējumiem, saistībām, izmaksām vai izdevumiem, ieskaitot pamatotu maksu par juridiskiem pakalpojumiem, kas izriet no, vai jebkādā veidā saistīts ar

 • Jūsu vai citas personas, kas izmantojusi Jūsu lietotājvārdu vai paroli, veikto vietnes vai tajā publicētās informācijas lietošanu,
 • Jūsu dalību vietnes dalībnieku programmā
 • vai jūsu nespēju lietot vietni.

11. Izbeigšana

Dalībnieka konta lietošanas apturēšana

Ja Jūsu e-pasta adrese kļūst nederīga vai nelietojama, mēs apturam Jūsu konta lietošanas iespēju uz 30 dienām no brīža, kad mēs uzzinām par šo problēmu. Apturēšanas laikā Jums būs iespēja piekļūt savam kontam, bet Jūs nesaņemsiet uzaicinājumus piedalīties aptaujās vai citas e-pasta ziņas, kamēr mēs nebūsim atkārtoti apstiprinājuši Jūsu e-pasta adresi. Lai mainītu savu e-pasta adresi, Jums ir jāsazinās ar mūsu atbalsta grupu un jānosauc sava bijusī un jaunā e-pasta adrese.

Lietotāja veikta dalības pārtraukšana

Jums ir tiesības izbeigt šo līgumu starp Jums un MOBROG jebkurā laikā bez brīdinājuma un jebkāda iemesla dēļ. Lai izbeigtu līguma darbību, Jums vienkārši jāizdzēš savs dalībnieka profils. Šādā gadījumā Jums nav tiesību pieprasīt no MOBROG sava profila satura atgūšanu vai atjaunošanu. Ja Jūs pārtraucat savu dalību, Jūs zaudējat visas pienākošās un vēl neizmaksātās atlīdzības.

īguma par bezmaksas pakalpojumiem darbības izbeigšana pēc MOBROG iniciatīvas

MOBROG ir tiesības izbeigt jebkura līguma par pakalpojumu sniegšanu darbību, paziņojot par to 30 dienas iepriekš. Šādā gadījumā Jums tiks paziņots pa e-pastu.

Izbeigšana saistībā ar smagu pārkāpumu

MOBROG tiesības izbeigt līguma darbību un pārtraukt dalību saistībā ar smagu pārkāpumu nemainās. MOBROG var atsaukties uz smagu pārkāpumu, jo īpaši gadījumā, ja Jūs neievērojat vai pārkāpjat būtiski svarīgu šī līguma noteikumu. Šādā gadījumā MOBROG ir tiesības izslēgt Jūs no jebkuras piekļuves piedāvātajiem pakalpojumiem gan pašlaik, gan arī nākotnē. Šādā gadījumā MOBROG tiesību aktos paredzētajā apmērā izdzēš Jūsu dalībnieka kontu, ieskaitot visu tā saturu.

MOBROG īpaši patur tiesības pārtraukt Jūsu dalību bez brīdinājuma šādos gadījumos:

 • Jūsu konts ir apturēts uz vairāk nekā 10 mēnešiem;
 • Jūs izmantojat kontu, lai nosūtītu ķēdes vēstules vai masveida sūtījumus;
 • Jūs īstenojat vai lietojat nelegālu pirmaīdveida vai strukturālo tirdzniecību un izplatīšanu;
 • Jūs īstenojat vai lietojat seksuāla rakstura vai aizvainojošu komunikāciju veidā, kas pārkāpj nepilngadīgo aizsardzību un personas tiesības;
 • Jūs izmantojat MOBROG, lai publicētu ekstrēmistisku vai konstitucionālās tiesības pārkāpjošu saturu;
 • Jūs neievērojat tehniskās drošības pasākumus;
 • Jūs izplatāt vīrusus un/vai ļaunprātīgu programmatūru;
 • Jūs kopējat pakalpojumu daļu vai visus pakalpojumus;
 • Jūs kopīgojat vai rekonstruējat jebkuru pirmkodu komerciāliem, ļaunprātīgiem vai destruktīviem mērķiem;
 • Jūs esat iesaistījies MOBROG pakalpojumu programmatūras, direktoriju, datu vai satura sintaktiskā analīzē un/vai automatizētā nolasīšanā;
 • Jūs veidojat, kopīgojat, publicējat vai integrējat ārējās lietotnes vai citu neatbilstošu saturu MOBROG pakalpojumos.

Ja MOBROG izbeidz Jūsu dalību, Jūs zaudējat visas pienākošās un vēl neizmaksātās atlīdzības. Ja mēs esam izbeiguši Jūsu dalību, Jums būs liegta iespēja atkārtoti iestāties programmā nākotnē.

12. Intelektuālais īpašums

Visas šīs vietnes un saistīto aptauju lapas un saturs, tajā skaitā, bet ne tikai, teksts, grafika, audio, video, fotogrāfijas, aptaujas, logotipi vai citi materiāli ir MOBROG un tā licences izdevēju, uzņēmējdarbības partneru un saistīto personu intelektuālais īpašums vai atļautais lietojums, ieskaitot visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes, autortiesības, patentus un tirdzniecības noslēpumus. Jūs nedrīkstat modificēt, kopēt, reproducēt, radīt atvasinātus darbus, pārpublicēt, demonstrēt, augšupielādēt, publicēt, pārsūtīt vai jebkādā veidā izplatīt šajā vietnē pieejamo saturu bez iepriekšējas rakstiskas MOBROG piekrišanas.

13. Piemērojamie tiesību akti

Šos Noteikumus un nosacījumus reglamentē Vācijas tiesību akti, neņemot vērā tiesību normu kolīzijas principus. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu vai nepiemērojamu, šāds noteikums ir jāizsvītro un pārējie noteikumi ir jāievēro. Virsraksti ir paredzēti tikai atsauces mērķiem un nekādā veidā nedefinē, neierobežo, neveido un neraksturo nodaļu piemērošanas jomu vai apjomu. Mūsu bezdarbība saistībā ar Jūsu vai citas personas pārkāpumu nenozīmē, ka mēs atsakāmies no savām tiesībām rīkoties attiecībā uz turpmākiem vai līdzīgiem pārkāpumiem. Šis dokuments nosaka pilnīgu mūsu izpratni un vienošanos par līguma priekšmetu.

14. Jautājumi

Ja Jums ir jautājumi par šiem Noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu, izmantojot šajā tīmekļa vietnē ievietoto kontaktveidlapu.

15. Nodalāmības klauzula

Ja kāda šī līguma jebkura iemesla dēļ tiek atzīta par spēkā neesošu, tā jāaizstāj ar atbilstošu tekstu, kas ir spēkā un atbilst paredzētajai nozīmei. Pārējais līgums paliek spēkā bez izmaiņām.

Image of a cookie with a bite taken out