Villkor för deltagande

1. Inledning

MOBROGs webbplats - www.mobrog.com/se ("Webbplatsen") och service ("Tjänsten") ägs och drivs för närvarande av SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburg, Tyskland (nedan kallade "MOBROG", "Webbplatsen" eller "Tjänsten").

2. Godkännande av villkoren

Medlemskap i tjänsten är villkorat av godkännande och efterlevnad av regler, villkor, meddelanden och friskrivningsklausuler som finns i det här dokumentet och på andra ställen på webbplatsen, hädanefter kollektivt benämnda som "Villkor".

GENOM ATT SKICKA IN ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP VIA WEBBPLATSEN ELLER ANVÄNDA EN ELLER FLERA AV WEBBPLATSENS TJÄNSTER, INDIKERAR DU DITT SAMTYCKE TILL ATT FÖLJA ALLA REGLER OCH VILLKOR I DETTA DOKUMENT.

Om du inte accepterar våra villkor, som inkluderar genom inkorporering vår integritetspolicy, måste du omedelbart avsluta ditt konto genom att följa instruktionerna på webbplatsen. Denna webbplats tillhandahålls för personligt bruk av Medlemmar som omfattas av dessa villkor och alla ändringar av dessa, och alla andra regler eller riktlinjer på denna webbplats. MOBROG har rätt att säga upp Tjänsten när som helst efter att ha gett två veckors varsel. Du bör kontrollera dessa villkor regelbundet för förändringar, eftersom vi förbehåller oss rätten att ändra dem när som helst av rättsliga skäl eller väsentliga servicebehov. Datumet för den aktuella versionen av dessa villkor noteras ovan.

3. Beskrivning av Tjänsten

MOBROGs medlemsprogram är en verksamhet som körs som en undersökningspanel för individer som frivilligt registrerar sig på Webbplatsen ("Medlemmar") och godkänner och följer dessa villkor. Medlemmen kan delta i erbjudna undersökningar länkade till Tjänsten och genomförda av MOBROG eller tredje part. Medlemmen har inte rätt att delta i undersökningar eller att få inbjudningar.

4. MOBROG belöningssystem

Medlemmarna kan bjudas in per e-post till en viss undersökning enligt specifikation av en eventuell belöning som de kan få för det giltiga (enligt dessa villkor) slutförandet av denna aktivitet. E-postinbjudningar kan innehålla specifik information om möjliga belöningar.

Men i vissa fall om en viss undersökning inte längre är tillgänglig eller medlem inte är lämplig för undersökningen av någon anledning, kan medlem vidarebefordras till en liknande undersökning men med annorlunda belöning. Medlem har rätt att avstå från genomförande av dessa undersökningar.

Medlem kommer inte att belönas om hans enkätsvar innehåller felaktiga och/eller osanna uppgifter. Osann och/eller ogiltig information kan resultera i medlemskapets uppsägande.

Medlemmar kan lösa in sina ackumulerade belöningar när de når utbetalningströskeln på $6.25. Betalningar till en medlem är begränsade till en överföring per dag på beloppet $6.25 (sex dollar och tjugofem cent).

Belöningar kan inte överföras till andra medlemmar eller tredje part.

5. Villkor för medlemskap

Det är möjligt att operatören av webbplatsen kommer att förändras och att MOBROGs tjänster, inklusive dina data, kommer att överföras till en ny operatör. Du samtycker härmed uttryckligen till en eventuell framtida ändring av operatören. MOBROG kommer att meddela dig via e-post om någon förändring av operatör innan överföring av data och du kommer att ha rätt att motsätta sig en överföring i enlighet med bestämmelserna i vår sekretesspolicy.

Du samtycker härmed uttryckligen till att ta emot e-postmeddelanden från MOBROG.

MOBROG förbehåller sig rätten att skicka dig e-postmeddelanden från tid till annan som inte innehåller inbjudningar till undersökningar och som du inte kan belönas för. Sådana meddelanden kan innefatta systemuppdateringar; administrativa meddelanden; särskilda önskemål, etc. MOBROG har ingen skyldighet att förse dig med något särskilt antal möjligheter att få belöningar eller skicka meddelanden till dig.

Som ett villkor för ditt medlemskap representerar och garanterar du att:

 1. Du är minst 18 år;
 2. Du använder en unik e-postadress;
 3. Du är permanent bosatt i Sverige;
 4. All information som tillhandahålls av dig är fullständig, sann och korrekt;
 5. Du förstår och accepterar att om ditt konto avslutas för brott mot detta avtal, kommer eventuell upplupen MOBROG lojalitetspoäng och utestående eller olevererade belöningar att förverkas och du kommer att förlora rätten att delta i programmet, inklusive eventuella aktuella erbjudanden eller belöningar.
 6. Du förstår och accepterar att utöver dessa villkor, kommer villkoren för belöningar att publiceras separat och kommer att styras av de officiella villkoren för undersökningen som meddelades till dig;
 7. Du förstår och accepterar att MOBROG inte kommer att vara ansvarig inför dig eller något styrande organ för eventuella skatter eller förlust av förmåner som en följd av att ha emottagit MOBROG-belöningar;
 8. Du får inte ha mer än ett konto på webbplatsen*;
 9. Du måste informera MOBROG om eventuella ändringar av din personliga information, i synnerhet förändringar i din e-postadress eftersom belöningar kommer att överföras via PayPal till den e-postadress som anges i din kontoprofil;
 10. Du kommer att hålla ditt användarnamn och lösenord säkra och kommer inte att tillåta andra människor att få tillgång till ditt konto. I händelse av att du misstänker att ett brott mot säkerheten ska du omedelbart meddela MOBROG; och
 11. Du kommer inte att använda några automatiserade medel, inklusive skript, spindlar, robotar, botar, crawlers eller liknande i samband med ditt deltagande i att samla MOBROG lojalitetspoäng eller med någon annan aktivitet på webbplatsen.

MOBROG kan avvisa varje ny medlemsansökan från någon person med eller utan orsak efter eget gottfinnande. MOBROG förbehåller sig rätten att avsluta en medlems konto i händelse av att medlemmen ger falsk eller vilseledande information om medlemskap eller på annat sätt bryter mot dessa villkor.

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Länkade webbplatser

MOBROG kan tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser ("Länkade webbplatser"). Om inget annat anges på webbplatsen är länkade webbplatser inte granskade, kontrollerade eller genomgångna av MOBROG på något sätt. MOBROG ansvarar inte för innehåll, tillgänglighet, reklam, produkter eller annat material på sådana webbsidor, eller ytterligare länkar som finns däri. Om inte annat anges på webbplatsen, dessa länkar innebär inte MOBROGs godkännande av desamma eller sammankoppling med de länkade webbplatserna. Det är ditt eget ansvar att följa lämpliga regler och riktlinjer, i förekommande fall, som gäller för användning av länkade webbsidor. Under inga omständigheter ska MOBROG vara ansvarig direkt eller indirekt, till någon för någon förlust eller skada som uppstår från eller föranleds av att skapa eller använda länkade webbsidor, de länkade webbsidorna själva, eller information eller material som nås via dessa webbsidor . Du bör rikta frågor till webbplatsens administratör eller Webmaster. MOBROG förbehåller sig ensamrätten, efter eget gottfinnande, att lägga till, ändra, avvisa eller ta bort utan förvarning, någon funktion eller länk till någon av de länkade webbsidor från webbplatsen och/eller införa olika funktioner eller länkar till olika medlemmar.

7. Integritetspolicy

Den information som samlas in av denna webbplats regleras av MOBROG sekretesspolicy.

8. Friskrivningsklausul

MOBROG försöker göra sina tjänster tillgängliga för ett möjligt stort antal medlemmar. På grund av en hög teknisk mångfald när det gäller hårdvara, operativsystem, webbläsartyper och andra tekniska specifikationer, kan MOBROG inte garantera kompatibilitet med alla befintliga enheter, operativsystem och webbläsare. I fall det inte är möjligt med en sund användning av MOBROG på vissa enheter, skall detta inte betraktas som en diskriminerande handling eller syftande till uteslutning av enstaka personer från MOBROGs tjänster.

Ansvaret för tillgänglighet av tjänsten för åtkomst och användning, de produkter och tjänster som annonseras, erbjuds att levereras eller levereras via tjänsten och de uppgifter som lämnats om tjänsten är exkluderat. I synnerhet i den utsträckningen, utesluter MOBROG garantier att Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; att defekter kommer att korrigeras, att Tjänsten eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter, att användningen eller resultatet av användningen av tjänsten eller att materialen görs tillgängliga som en del av tjänsten, kommer att vara korrekt, exakt, snabb eller på annat sätt pålitlig.

9. Garantibegränsningar

I den utsträckning som lagen tillåter, ska inte MOBROG, dess moderbolag, dotterbolag, filialer, tjänstemän och anställda hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, följdskador eller skadestånd, inklusive men inte begränsat till, skadestånd för utebliven vinst, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster (även om MOBROG är underrättad om möjligheten till sådana skador), med undantag från alla skador på liv, kropp eller hälsa och i fall av grov vårdslöshet eller i de rättsliga garantier oberoende av oaktsamhet, till följd av :

 • Användning eller oförmåga att använda tjänsten;
 • Användning av eller tillit till någon information som publiceras på webbplatsen;
 • Kostnaden för upphandling av ersättningsvaror och tjänster till följd av alla varor, data, information eller tjänster som köpts eller erhållits eller meddelanden som mottagits eller transaktioner som ingåtts genom eller från tjänsten;
 • Obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data;
 • Uttalanden eller uppförande av en tredje part på tjänsten; eller
 • Alla andra frågor som rör tjänsten.

SPLENDID RESEARCH GmbH eller dess efterföljare ska inte vara skyldig att utfärda några belöningar som hänför sig till eller uppstår ur missbruk eller missbruk av webbplatsen eller till en person som har lämnat oriktiga eller vilseledande personuppgifter.

10. Skadeersättning

Du gottgöra MOBROG, dess moderbolag, dotterbolag, filialer, chefer och anställda, skadeslösa från och mot alla åtgärder, krav, stämningar, skador, skulder, kostnader eller utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från eller på något sätt anslutna

 • din användning av webbplatsen eller information eller innehåll som publicerats däri;
 • ditt deltagande i webbplatsens medlemsprogram eller den som någon med ditt användarnamn och lösenord;
 • eller din oförmåga att använda webbplatsen.

11. Uppsägning

Spärrande av medlemskonto

Om din e-postadress blir ogiltig eller oanvändbar spärrar vi ditt konto under en period av 30 dagar från det att vi blir medvetna om problemet. Under avstängningsperioden kommer du att kunna komma åt ditt konto, men kommer inte att få en enkätinbjudningar eller några andra e-postmeddelanden tills vi har åter validerat din e-postadress. Om du vill ändra din e-postadress måste du kontakta vår support och ange din tidigare och den nya e-postadressen.

Uppsägning av medlemskap av Användaren

Du har rätt att säga upp detta avtal mellan dig och MOBROG när som helst utan förvarning och av vilken anledning som helst. Avslutningen kan enkelt utföras genom att ta bort ditt medlemskonto. I sådana fall kommer du att ha någon rätt att kräva något återskapande eller ombyggnad av ditt innehåll mot MOBROG. Om du avslutar ditt medlemskap kommer du att förlora alla utestående eller olevererade belöningar som inte betalats ut.

Uppsägning av avtalet om fria Tjänster av MOBROG

MOBROG har rätt att säga upp ett avtal om användningen av sina tjänster med 30 dagars varsel. I sådana fall får du ett meddelande via e-post.

Uppsägning av allvarliga skäl

MOBROG rätt att säga upp avtalet och medlemskap för allvarlig sak förblir opåverkad. MOBROG kan åberopa en allvarlig sak, särskilt om du inte följer eller bryter mot en väsentlig bestämmelse i detta avtal. I sådana fall har MOBROG rätt att utesluta dig från någon tillgång till de tjänster som erbjuds nu och i framtiden. MOBROG kommer i så fall ta bort ditt medlemskonto, inklusive allt innehåll, i den utsträckning som följer av lag.

MOBROG förbehåller sig i synnerhet rätten att säga upp ditt medlemskap utan förvarning i följande fall:

 • Ditt konto har stängts av i mer än 10 månader;
 • Du använder kontot för att skicka kedjebrev eller massutskick;
 • Du bedriver eller uppmuntrar olaglig pyramid- eller strukturell försäljning & -distributions;
 • Du bedriver eller uppmuntrar sexuell eller trakasserande kommunikation på ett sätt som strider mot skyddet av minderåriga och personlighetsskyddet;
 • Du använder MOBROG för att publicera extremistisk eller konstitutionsbrytande innehåll;
 • Du undviker tekniska säkerhetsåtgärder;
 • Du sprider virus och/eller skadliga program;
 • Du kopierar delar av tjänster eller hela tjänsten;
 • Du delar eller rekonstruerar någon källkod för kommersiella, kränkande eller destruktiva syften;
 • Du är involverad i att analysera och/eller automatiskt läsa av mjukvara, kataloger, data eller innehåll från MOBROGs tjänster;
 • Du skapar, delar, publicerar eller integrerar externa applikationer eller annat ovidkommande innehåll i MOBROGs tjänster.

Om MOBROG avslutar ditt medlemskap kommer du att förlora utestående eller olevererade belöningar. När ditt medlemskap har avslutats av oss kommer du att vara berättigad att åter registrera dig vid något framtida tillfälle.

12. Immaterialrätt

Alla sidor och innehåll inom denna webbplats och tillhörande undersökningar, inklusive men inte begränsat till, text, grafik, ljud, video, fotografier, undersökningar, logotyper eller annat material utgör immateriella rättigheter av, eller godkännas för användning av MOBROG och dess licensgivare, affärspartners och dotterbolag, inklusive alla varumärken, servicemärken, upphovsrätt, patent och affärshemligheter som finns däri. Du får inte ändra, kopiera, reproducera, skapa härledda verk, publicera, visa, ladda upp, posta, överföra eller på något sätt distribuera innehåll som finns på denna webbplats utan skriftligt medgivande från MOBROG.

13. Tillämplig lagstiftning

Dessa Villkor styrs av lagarna i Tyskland utan hänsyn till det landet vid eventuella lagkonflikter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte kan verkställas, skall sådan bestämmelse strykas och resterande bestämmelser ska genomföras. Rubriker är endast för referenssyfte och ska inte på något sätt definiera, begränsa, tolka eller beskriva omfattningen eller utsträckningen av ett sådant avsnitt. Vår underlåtenhet att agera med hänsyn till en överträdelse av dig eller andra innebär inte avsägelse från vår rätt att agera med hänseende till följande eller liknande överträdelser. Detta dokument beskriver hela överenskommelsen och avtalet mellan oss med avseende på ämnet härav.

14. Frågor

Om du har frågor angående dessa villkor vänligen kontakta oss via e-post med hjälp av kontaktformuläret på denna sida.

15. Särskiljbarhetsklausul

Om någon del av detta avtal befinns vara ogiltigt av någon anledning kommer den att ersättas med en motsvarande text, som är giltig och motsvarar den avsedda betydelsen. Resten av avtalet skall förbli opåverkat och giltigt.

Image of a cookie with a bite taken out