Các Điều khoản và Điều kiện

1. Giới thiệu

Website MOBROG- www.mobrog.com/vn ("Trang web") và dịch vụ ("Dịch vụ") hiện nay thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty nghiên cứu thị trường SPLENDID RESEARCH GmbH , Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburg, Đức (dưới đây gọi tắt là "MOBROG", “Trang web” hoặc “Dịch vụ”).

2. Chấp thuận các Điều khoản

Tư cách thành viên của Dịch vụ là sự chấp thuận và tuân thủ có điều kiện các điều khoản, điều kiện, thông báo và khuyến cáo trong tài liệu này và các nơi khác trên trang web, sau đây gọi chung là các "Điều khoản và Điều kiện" ("ĐK&ĐK").

BẰNG CÁCH ĐĂNG KÝ QUYỀN THÀNH VIÊN TRÊN TRANG WEB HAY SỬ DỤNG BẤT KỲ CÁC DỊCH VỤ SẴN CÓ HOẶC QUA TRANG WEB, BẠN ĐANG CHỨNG TỎ RẰNG BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA ĐK&ĐK NÀY.

Nếu bạn không đồng ý với ĐK&ĐK của chúng tôi, bao gồm Chính sách Bảo mật, bạn phải ngay lập tức hủy tài khoản của mình bằng cách làm theo các hướng dẫn trên trang web. Trang web này được cung cấp cho các sở thích cá nhân của thành viên tuân thủ các ĐK&ĐK và tất cả các sửa đổi thêm vào đó, và bất kỳ các quy định hoặc các hướng dẫn khác trên trang web này. MOBROG có quyền chấm dứt dịch vụ bất cứ lúc nào sau hai tuần kể từ khi đưa ra thông báo. Bạn hãy thường xuyên xem lại các Điều khoản và Điều kiện để cập nhật những thay đổi, vì chúng tôi có quyền thay đổi chúng bất cứ lúc nào vì lý do pháp lý hoặc yêu cầu dịch vụ thiết yếu. Ngày hiệu lực của ấn bản ĐK&ĐK hiện tại được nêu ở trên.

3. Mô tả dịch vụ

Chương trình thành viên MOBROG hoạt động như một kênh khảo sát cho cá nhân tự nguyện đăng ký trên trang web ("Thành viên"), đồng ý, và tuân theo các ĐK&ĐK. Các thành viên có thể tham gia vào các khảo sát được đề nghị, được kết nối với các dịch vụ và được điều hành bởi MOBROG hoặc các bên thứ ba. Các thành viên không có quyền tham gia khảo sát hoặc nhận lời mời khảo sát.

4. Hệ thống trả thưởng MOBROG

Các thành viên có thể đượcgửi email để mời tham gia một cuộc khảo sát nhất định theo chi tiết phần thưởng họ có thể nhận được khi họ hoàn thành khảo sát đó (theo các ĐK&ĐK). Email mời có thể bao gồm thông tin cụ thể về các phần thưởng có thể nhận được.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu một cuộc khảo sát đã kết thúc hoặc vì lý do nào đó mà thành viên không thích hợp với khảo sát, thành viên có thể được chuyển tiếp đến một cuộc khảo sát tương tự nhưng có cơ chế thưởng khác. Các thành viên có quyền từ chối thực hiện các khảo sát được chuyển tiếp đó.

Các thành viên sẽ không được thưởng nếu những trả lời khảo sát của anh ta có những thông tin không hợp lệ và/hoặc không đúng sự thật. Thông tin sai sự thật và/hoặc không hợp lệ có thể dẫn đến hủy bỏ tư cách thành viên.

Thành viên có thể rút tiền thưởng tích lũy của họ khi đạt ngưỡng thanh toán là $6.25. Thanh toán cho một thành viên bị giới hạn ở mức một lần chuyển khoản mỗi ngày với số tiền là $6.25 (sáu đô la và hai mươi lăm xu).

Tiền thưởng không được chuyển giao cho thành viên khác hoặc các bên thứ ba.

5. Điều kiện về tư cách thành viên

Các nhà điều hành trang web có thể sẽ thay đổi và các dịch vụ MOBROG bao gồm thông tin của bạn sẽ được chuyển cho một nhà điều hành mới. Do đó,ạn chấp nhận một cách dứt khoát về khả năng thay đổi nhà điều hành trong tương lai. MOBROG sẽ thông báo cho bạn bằng email về bất kỳ sự thay đổi nào của các nhà điều hành trước khi chuyển giao thông tin và bạn có quyền phản đối việc chuyển giao theo quy định được nêu trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Bạn theo đó đồng ý một cách dứt khoát về việc nhận email thông báo từ MOBROG

Đôi khi, MOBROG có quyền gửi các email mà không có lời mời khảo sát hoặc gửi khảo sát mà bạn có thể không được thưởng. Những thông báo này có thể bao gồm các bản cập nhật hệ thống; thông báo hành chính; các yêu cầu đặc biệt, v.v.. MOBROG không có trách nhiệm phải cung cấp cho bạn với một số lượng cụ thể các cơ hội kiếm thưởng nào hoặc gửi thông báo đến bạn.

Để có tư cách thành viên, bạn phải đảm bảo các điều kiện sau:

 1. Bạn phải đủ 18 tuổi;
 2. Bạn sử dụng một địa chỉ email duy nhất;
 3. Bạn có hộ khẩu thường trú ở Việt Nam;
 4. Tất cả thông tin do bạn cung cấp là hoàn thiện, đúng và chính xác;
 5. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu tài khoản của bạn bị chấm dứt do bạn vi phạm thỏa thuận này, số điểm thưởng MOBROG tích lũy và phần thưởng đặc biệt hoặc phần thưởng chưa được nhận sẽ bị thu hồi và bạn sẽ mất quyền tham gia vào các chương trình, bao gồm bất cứ phần thương hoặc lời mời hiện tại nào.
 6. Bạn hiểu và đồng ý rằng ngoài những ĐK&ĐK này, điều kiện để nhận phần thưởng sẽ được công bố riêng và sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản chính thức của khảo sát như đã thông báo với bạn;
 7. Bạn hiểu và đồng ý rằng MOBROG sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ cơ quan chủ quản nào về bất kỳ khoản thuế hay thiệt hại về lợi ích nào do cơ chế chi thưởng MOBROG mang lại;
 8. Bạn không được duy trì nhiều hơn một tài khoản trên trang web này*;
 9. Bạn phải thông báo cho MOBROG về bất kỳ sự thay đổi thông tin cá nhân nào của mình, đặc biệt là những thay đổi về địa chỉ email vì phần thưởng sẽ được trả thông qua PayPal tới địa chỉ email ghi trong hồ sơ tài khoản của bạn;
 10. Bạn phải giữ bí mật tên đăng nhập và mật khẩu và không cho phép người khác truy cập vào tài khoản của bạn. Trong trường hợp bạn nghi ngờ vấn đề an ninh, bạn cần ngay lập tức thông báo cho MOBROG; và
 11. Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ công cụ, thiết bị thu thập thông tin tự động hoặc các công cụ tương tự khi bạn thu thập Điểm thưởng MOBROG hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào khác trên trang web.

MOBROG có thể từ chối bất kỳ đăng ký thành viên từ một cá nhân nào đó. MOBROG có quyền hủy bỏ tài khoản của một thành viên trong trường hợp thành viên đó cung cấp thông tin thành viên sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc vi phạm các ĐK&ĐK.

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Các trang web liên kết

MOBROG có thể cung cấp đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba ("Các trang web liên kết"). Trừ khi có ghi chú khác trên trang web, MOBROG không xem xét, kiểm soát hoặc kiểm tra trang web liên kết theo bất kỳ cách nào. MOBROG không chịu trách nhiệm về nội dung, tính khả dụng, quảng cáo, sản phẩm hoặc tư liệu khác của các trang liên kết trên, hoặc bất kỳ liên kết bổ sung nào chứa trong đó. Trừ khi có ghi chú khác trên trang web, các liên kết này có sự chứng thực của MOBROG hoặc liên kết với các trang web liên kết. Bạn có trách nhiệm thực hiện theo các quy tắc và hướng dẫn thích hợp, nếu có, áp dụng đối với việc sử dụng các trang web liên kết. Trong bất kỳ tình huống nào, MOBROG sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ ai về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc gây ra bởi việc tạo ra hoặc sử dụng các đường dẫn đến các trang web liên kết, bản thân các trang liên kết, hoặc các thông tin hoặc tài liệu truy cập thông qua các trang web liên kết này. Bạn hãy gửi các nghi ngờ của mình đến người quản lý hoặc quản trị trang web đó. MOBROG bảo lưu quyền độc quyền, theo quyết định của mình, để bổ sung, thay đổi, giảm hoặc loại bỏ, mà không cần thông báo, bất kỳ tính năng hoặc liên kết tới bất kỳ trang web liên kết và/hoặc giới thiệu các tính năng hoặc liên kết khác nhau đến các thành viên khác nhau.

7. Chính sách Bảo mật

Các thông tin được thu thập và sử dụng bởi trang web này được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật MOBROG.

8. Từ chối bảo đảm

MOBROG đang cố gắng để gia tăng số thành viên sử dụng dịch vụ của mình. Do có nhiều công nghệ kỹ thuật cao trong các thiết bị phần cứng, hệ điều hành, các loại trình duyệt và thông số kỹ thuật khác, MOBROG không thể đảm bảo có thể tương thích với tất cả các thiết bị, các hệ điều hành và trình duyệt hiện có. Trường hợp không thể nghe được âm thanh MOBROG trên một số thiết bị nhất định, sẽ không được coi là một hành động phân biệt đối xử hoặc nhằm loại trừ một cá nhân nào khỏi các dịch vụ của MOBROG.

Loại trừ các trách nhiệm đối với tính khả dụng của dịch vụ để truy cập và sử dụng , các sản phẩm và dịch vụ được quảng cáo, chào bán để được cung cấp hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ và các thông tin được cung cấp trên Dịch vụ. Đặc biệt, về khía cạnh đó, MOBROG không bảo đảm rằng Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; rằng các lỗi sẽ được sửa chữa, rằng các dịch vụ hoặc các máy chủ không có virus hoặc các thành phần gây hại khác, rằng việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Dịch Vụ, hoặc các tư liệu sẵn có như là một phần của Dịch Vụ, sẽ đúng, chính xác, kịp thời hoặc đáng tin cậy.

9. Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi pháp luật cho phép, MOBROG, công ty mẹ, các công ty con, chi nhánh, cán bộ, nhân viên không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc điển hình, bao gồm nhưng không giới hạn, những thiệt hại về lợi nhuận, sự tín nhiệm, sử dụng, thông tin dữ liệu hay các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi MOBROG đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy), ngoại trừ tất cả các tổn thất đời sống, cơ thể, sức khoẻ và trong trường hợp sơ suất hoặc trong các bảo đảm pháp lý độc lập không vì sơ suất, do:

 • - Sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ;
 • - Sử dụng, hoặc căn cứ vào các thông tin được công bố trên trang web;
 • - Chi phí mua sắm hàng hóa và dịch vụ thay thế do đã mua bất kỳ hàng hóa, sử dụng dữ liệu, thông tin, dịch vụ hay có được hoặc nhận được thông tin hoặc các giao dịch đã nhập thông qua hoặc từ hoặc từ dịch vụ;
 • - Truy cập trái phép hoặc thay đổi sự truyền tin hoặc dữ liệu của bạn;
 • - Tuyên bố hay thi hành của bất kỳ bên thứ ba về dịch vụ; hoặc
 • - Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến dịch vụ.

Công ty nghiên cứu thị trường SPLENDID RESEARCH GmbH hoặc người kế nhiệm sẽ không có nghĩa vụ cấp bất kỳ phần thưởng nào có liên quan đến hoặc phát sinh từ việc sử dụng sai hoặc lạm dụng các trang web hoặc liên quan đến bất kỳ người nào cung cấp thông tin cá nhân sai lệch hoặc gây hiểu nhầm

10. Sự bồi thường

Bạn miễn trách cho MOBROG, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, cán bộ, nhân viên của nó, không bị tổn hại từ tất cả những hành động, tuyên bố, tố tụng, nhu cầu, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí hoặc phí tổn, bao gồm cả chi phí pháp lý hợp lý, phát sinh từ, hoặc bằng bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng trang thông

 • tin hoặc nội dung được công bố trong đó;
 • khi bạn tham gia chương trình thành viên của trang web hoăc một người nào đó tham gia bằng cách sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của bạn;
 • hoặc khi bạn không thể sử dụng trang web.t

11. Chấm dứt tư cách thành viên

Tạm ngừng tài khoản thành viên

Nếu địa chỉ email của bạn không hợp lệ hoặc không sử dụng được, chúng tôi sẽ tạm ngừng tài khoản của bạn trong thời gian 30 ngày kể từ nhận biết được vấn đề. Trong suốt thời gian bị đình chỉ, bạn vẫn có thể truy cập tài khoản củamình, nhưng sẽ không nhận được một lời mời khảo sát hoặc bất kỳ email nào khác cho đến khi chúng tôi đã tái xác nhận địa chỉ email của bạn. Để thay đổi địa chỉ email của bạn, bạn phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi và chỉ rõ địa chỉ email cũ và mới của bạn.

Người dùng có quyền chấm dứt tư cách thành viên của mình

Bạn có quyền chấm dứt thỏa thuận này giữa bạn và MOBROG bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và vì bất kỳ lý do gì. Việc chấm dứt có thể chỉ đơn giản là xóa tài khoản thành viên của bạn. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ không có quyền yêu cầu MOBROG khôi phục hoặc tái lập thông tin của bạn. Nếu bạn chấm dứt tư cách thành viên của mình, bạn sẽ bị mất những khoản thưởng còn chưa chuyển hoặc chưa trả hết.

MOBROG chấm dứt thỏa thuận liên quan đến dịch vụ miễn phí

MOBROG có quyền chấm dứt bất kỳ thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của mình sau khi đã báo trước 30 ngày. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Chấm dứt do nguyên nhân nghiêm trọng

MOBROG có quyền chấm dứt thỏa thuận và tư cách thành viên do nguyên nhân nghiêm trọng gây ra. MOBROG có thể viện dẫn một nguyên nhân nghiêm trọng đặc biệt là trong trường hợp bạn không tuân thủ hoặc vi phạm một điều khoản cơ bản của thoả thuận này. Khi đó, MOBROG có quyền không cho phép bạn thực hiện bất kỳ truy cập nào vào các dịch vụ cung cấp tại thời điểm hiện tại và tương lai. MOBROG sẽ xóa tài khoản thành viên của bạn bao gồm tất cả các nội dung, theo quy định của pháp luật.

MOBROG bảo lưu quyền chấm dứt tư cách thành viên của bạn mà không cần thông báo trong các trường hợp sau đây:

 • Tài khoản của bạn đã bị đình chỉ hơn 10 tháng;
 • Bạn sử dụng tài khoản để gửi thư hàng loạt;
 • Bạn thực hiện hành động bất hợp pháp hoặc bán hàng hoặc phân phối có cấu trúc hoặc đa cấp;
 • Bạn có các hành vi khiêu dâm, quấy rối thông tin liên lạc vi phạm việc bảo vệ trẻ vị thành niên và nhân quyền;
 • Bạn sử dụng MOBROG để xuất bản những nội dung cực đoan hay xâm phạm hiến pháp hoặc chứa nội dụng bạo lực.
 • Bạn không tuân theo các biện pháp an toàn kỹ thuật;
 • Bạn phát tán virus và/hoặc phần mềm độc hại;
 • Bạn sao chép một phần hoặc toàn bộ dịch vụ;
 • Bạn chia sẻ hoặc tái tạo lại bất kỳ mã nguồn nào cho mục đích thương mại, lạm dụng hay phá hoại;
 • Bạn tham gia vào việc phân tích và/hoặc tự động đọc phần mềm, thư mục, dữ liệu hoặc nội dung từ các Dịch vụ MOBROG;
 • Bạn tạo, chia sẻ, xuất bản hoặc tích hợp các ứng dụng bên ngoài hoặc nội dung không liên quan khác vào các dịch vụ MOBROG.

Nếu MOBROG chấm dứt tư cách thành viên của bạn, bạn sẽ bị mất những khoản thưởng chưa được trao hoặc chưa trả hết. Một khi chúng tôi chấm dứt tư cách thành viên của bạn, bạn sẽ không thể đăng ký lại tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai.

12. Sở hữu trí tuệ

Tất cả các trang và nội dung trong trang web này và các khảo sát liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, đồ họa, âm thanh, video, hình ảnh, các khảo sát, biểu tượng hoặc các tư liệu khác thuộc tài sản sở hữu trí tuệ, hoặc đã được cấp phép sử dụng bởi MOBROG và các đơn vị cấp phép, các đối tác và các chi nhánh kinh doanh, bao gồm tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, bằng sáng chế và bí mật kinh doanh chứa đựng trong đó. Bạn không thể chỉnh sửa, sao chép, tái sản xuất, tạo ra các sản phẩm phái sinh, tái xuất bản, hiển thị, tải lên, đăng, truyền tải hoặc phân phối, bằng bất kỳ cách nào, các nội dung sẵn có trên trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MOBROG.

13. Luật áp dụng

Các Điều khoản và Điều kiện được điều chỉnh theo luật pháp của Đức mà không ảnh hưởng đến nước này vì những mâu thuẫn pháp luật. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện này được coi là vô hiệu hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ được xóa bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành. Các đề mục chỉ mang tính tham khảo và không thể xác định, giới hạn, giải thích hay mô tả phạm vi của phần đó. Việc chúng tôi không chú ý đến những vi phạm của bạn hoặc những thành viên khác không có nghĩa là chúng tôi sẽ từ bỏ quyền lưu ý đến những hành vi vi phạm tương tự hoặc về sau. Tài liệu này chứa đựng toàn bộ sự am hiểu và thỏa thuận giữa hai bên về các vấn đề liên quan.

14. Câu hỏi

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail bằng cách điền vào mẫu liên hệ trên website này.

15. Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ một phần nào của thỏa thuận này là không hợp lệ vì lý do nào đó, nó sẽ được thay thế bằng một văn bản tương ứng, văn bản này hợp lệ và tương đương với mục đích dự định. Phần còn lại của hợp đồng sẽ không bị ảnh hưởng và giữ nguyên tính hợp lệ.

Image of a cookie with a bite taken out